Căn cứ Công văn số 2647/SGDĐT-VP ngày 28/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018-2019.